Biuletyn Informacji Publicznej Strona główna Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Starostwo Powiatowe w Garwolinie
strona główna dziś jest 13 Grudnia, 2017 r, imieniny obchodzą: Łucja, Otylia, Eugeniusz
 mapa serwisu     księga gości     forum     kontakt     e-mail   
Warto wiedzieć
Aktualności
Ogłoszenia
Przetargi
Władze gminy
Urząd
Rada
Sołectwa
Gmina
Charakterystyka gminy
Środowisko przyrodnicze
Położenie
Historia
Zabytki gminy
Statystyka
Osiągnięcia i wyróżnienia urzędu
Plan miejscowości gminnej - centrum
Informator
Plan Rozwoju Lokalnego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Poradnik petenta
Ochrona środowiska
Album zdjęć
Archiwum
Teleadresy
Linki
Jeśli chcesz być informowany na bieżąco o wydarzeniach, wprowadź tu swój e-mail.

 
STATYSTYKA
 
«Aktualności»

             

                        Człowiek – najlepsza inwestycja

          


Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU)
ogłasza konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX
„Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1
„Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości
usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”,
Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia
edukacji przedszkolnej – projekty konkursowe”

Typy projektów do realizacji w ramach konkursu:
- Tworzenie przedszkoli (w tym również uruchamianie innych form wychowania
przedszkolnego) na obszarach i w środowiskach o niskim stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej (w szczególności na obszarach wiejskich),
- Wsparcie istniejących przedszkoli (w tym również funkcjonujących innych form
wychowania przedszkolnego) przyczyniające się do zwiększonego uczestnictwa dzieci
w wychowaniu przedszkolnym np. wsparcie dla przedszkoli i innych form wychowania
przedszkolnego zagrożonych likwidacją, wydłużenie godzin pracy,
uruchomienie dodatkowego naboru dzieci, zatrudnienie dodatkowego personelu itp.

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać osobiście, kurierem lub pocztą
od 2 lutego 2010 r. do zamknięcia konkursu (tj. do wyczerpania określonego
limitu środków) od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00

w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych
ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa
lub Oddziałach Zamiejscowych MJWPU w Ciechanowie, Ostrołęce,
Płocku, Radomiu, Siedlcach.

Decyduje data wpływu wniosku do Punktu Przyjmowania Wniosków MJWPU
lub właściwego Oddziału Zamiejscowego.

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty
– z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), które spełnią kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów wymienionych w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240).
Na dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych w ramach konkursu
przeznaczona jest kwota 24 802 074,00 PLN.
Dokumentacja Konkursowa jest dostępna do wglądu
w MJWPU w Warszawie, ul. Jagiellońska 74, 03-301
i Oddziałach Zamiejscowych MJWPU
oraz na stronie internetowej www.mazowia.eu i www.mazovia.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Centralnym Punkcie Kontaktowym oraz pod
numerem infolinii: 0 801 101 101, e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu


Ogłoszenie współfinansowane przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

  27 stycznia 2010 roku o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Miastkowie Kościelnym odbyło się spotkanie z Panem Henrykiem Kowalczykiem -  Posłem na Sejm RP.

Tematyka spotkania obejmowała następujące kwestie:
• Możliwość uzyskania dotacji unijnych dla rolników i pozostałych mieszkańców wsi.
• Nowe zasady przyznawania rent strukturalnych.
• Możliwości i warunki przeprowadzania nowych melioracji i drenacji.
• Inne bieżące tematy dotyczące problematyki rolnictwa.
• Sytuacja finansów publicznych państwa i jej wpływ na samorządy lokalne.
  Gospodarzem spotkania była Wójt Gminy Miastków Kościelny - Jadwiga Wojda. W spotkaniu uczestniczyło dwudziestu mieszkańców naszej gminy.

 Przypomnienie o obowiązku odśnieżania
i zwalczania śliskości chodników
oraz usuwania nawisów śnieżnych
  


Urząd Gminy Miastków Kościelny przypomina firmom, instytucjom i osobom prywatnym o obowiązku odśnieżania i zwalczania śliskości chodników oraz usuwania nawisów śnieżnych.  Zgodnie z art. 5 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236 poz. 2008) właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. 
  Właściciel nieruchomości nie jest zobowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych. 
  Nie wywiązywanie się z w/w obowiązku może być przyczyną wypadku pieszego zaistniałego wskutek oblodzenia oraz przyczyną dochodzenia odszkodowania od właściciela przyległej do chodnika nieruchomości. 
  Zgodnie z art. 10 ust.2 wyżej wymienionej ustawy kto nie wykonuje obowiązków wymienionych powyżej podlega karze grzywny
.

 Przypominamy ponadto, że właściciele, zarządcy i administratorzy budynków ( w szczególności obiektów użyteczności publicznej, obiektów handlowych, hal oraz magazynów ) zobowiązani są przez prawo budowlane do usuwania z dachów nadmiaru śniegu i lodu. Jeśli tego nie dopilnują, mogą spodziewać się mandatu do 500 zł lub nawet zamknięcia obiektu przez organ nadzoru budowlanego.

 

 

 

Miastków Kościelny, dnia 05.01.2010r.WÓJT GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY

Ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę na czas nieokreślony zabudowanych nieruchomości położonych we wsi Ryczyska wraz z towarzyszącą im infrastrukturą techniczną, będących własnością Gminy Miastków Kościelny.
 
  Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargu:
1. Przetarg odbędzie się dnia 08.02.2010r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy
w Miastkowie Kościelnym. Dla nieruchomości będących przedmiotem przetargu Sąd Rejonowy w Garwolinie prowadzi księgę wieczystą nr KW 42553.
2. Minimalna cena dzierżawy za okres 12 miesięcy wynosi 3 000 zł + VAT (słownie: trzy tysiące złotych plus podatek VAT).
Dzierżawca oprócz czynszu opłacać będzie podatki i opłaty lokalne oraz inne koszty związane z użytkowaniem nieruchomości. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany naliczenia wysokości czynszu, w przypadku wprowadzenia nowego cennika.
3. Opis nieruchomości:
Dz.nr 313/6 o pow.0,27ha z usytuowaną na niej stacją uzdatniania wody,
Dz.nr 319/5 o pow.0,01ha z usytuowanym na niej stawem na wody popłuczne,
Dz. nr 319/6 o pow.0,09ha z usytuowanym na niej stawem na wody popłuczne,
Dz. nr 355/2 o pow.0,40ha z usytuowanymi na niej studniami głębinowymi,
Dz. nr 362/2 o pow.0,08ha z usytuowaną na niej studnią głębinową,
 wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w postaci pompowni sieciowej wody znajdującej się na działce nr 123 położonej we wsi Zabruzdy, oraz infrastrukturę techniczną w postaci sieci wodociągowej położonej we wsiach:
Zwola, Zwola Poduchowna, Ryczyska, Zasiadały, Brzegi, Zgórze, Przykory, Oziemkówka, Stary Miastków, Kujawy, Wola Miastkowska, Zabruzdy, Kruszówka, Miastków Kościelny, Glinki, Zabruzdy Kolonia.
Według studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego gminy, w/w nieruchomości  położone są w terenach infrastruktury technicznej służącej zaopatrzeniu wsi w wodę.
4. Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi.
5.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w gotówce w wysokości
300 zł (słownie: trzysta złotych), na konto Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym:


BS Garwolin O/Miastków Kościelny
48 9210 0008 0056 4834 2000 0040


6.Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Dzierżawca jest zobowiązany do wpłacenia czynszu dzierżawnego za rok 2010 i podatku VAT w terminie siedmiu dni od dnia podpisania umowy.
Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
7.Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną, winna legitymować się stosownym pełnomocnictwem.
8.Osoby, którym przysługują uprawnienia określone w ustawie  z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 169, poz.1418), zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium do wysokości potwierdzonego prawa do rekompensaty, jeżeli dołączą do oferty pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości niewniesionego wadium w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy.

  Do przetargu zostaną zakwalifikowane oferty, w których dzierżawca zobowiąże się do przyjęcia do realizacji w ramach dzierżawy następujące zadania określone przez Gminę Miastków Kościelny:
1. Należyta, sprawna obsługa i eksploatacja urządzeń będących przedmiotem zamówienia.
2. Zapewnienie odbiorcom ciągłości dostaw wody o wymaganym ciśnieniu oraz odpowiedniej jakości.
3. Usuwanie awarii wodociągu w zakresie eksploatacji na sieci rozdzielczej i przyłączy wodociągowych, do pierwszego zaworu za wodomierzem odbiorcy.
4. Przeprowadzanie remontów bieżących i kapitalnych.
5. Utrzymanie ujęcia wody, SUW, sieci wodociągowej z przyłączami , pompowni sieciowej we wsi Zabruzdy  we właściwym stanie technicznym i sanitarnym.
6. Likwidacja przyczyn i skutków odchyleń wody  od obowiązujących norm.
7. Stała współpraca ze służbami dozoru technicznego i sanitarno- epidemiologicznego.
8. Pobór opłat, zawarcie umów na pobór wody .
9.  Świadczenie usług zgodnie z uchwalanym regulaminem dostarczania wody .
10. Zabezpieczenie SUW oraz urządzeń wodociągowych  przed dostępem osób nieuprawnionych.
11. Przystąpienie do usuwania awarii w terminie max. 2 godzin od zgłoszenia awarii.
12. Obsłudze urządzeń wodociągowych .
13. Utrzymywaniu urządzeń i hydrantów  w odpowiednim stanie technicznym.
14. Wydawanie warunków technicznych budowy przyłączy do istniejącej sieci wodociągowej oraz odbiór techniczny i włączenie do eksploatacji, oraz przedstawienie tych uzgodnień do wiadomości Wójta Gminy Miastków Kościelny.
15. Sporządzaniu wykazów zawierających informacje o zakresie korzystania ze środowiska, uiszczaniu opłat na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przedstawienie ww. wykazu Wójtowi Gminy Miastków Kościelny do zatwierdzenia.
16. Uiszczaniu opłat, kar i podatków związanych z urządzeniami ich utrzymaniem i remontami.
17. Plombowanie wodomierzy i hydrantów.
18. Prowadzeniu odpowiedniej i wymaganej przepisami dokumentacji pracy studni i stacji  uzdatniania wody.
19. Przedstawienie w okresach kwartalnych aktualnej liczby właścicieli przyłączy wodociągowych.
20. Zasilaniu energią elektryczną stacji uzdatniania wody i pompowni sieciowej z własnych agregatów prądotwórczych z chwilą, gdy przerwa w dostawie energii z sieci energetycznej przekracza cztery godziny.
21. W razie awarii sieci wodociągowej powyżej 12 godzin, dzierżawca będzie zobowiązany do dostarczenia wody w ilości wystarczającej do zaspokojenia podstawowych potrzeb mieszkańców.
22. Prowadzenie działalności na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2006 roku, Nr 858, poz. 123 z późn. zm. ) a w szczególności  uzyskanie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
  Dodatkowo  oprócz powyżej opisanych warunków w pkt. 1-22 ogłoszenia oferta pisemna powinna zawierać:
1. Imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot;
2. Datę sporządzenia oferty;
3. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
4. Oferowaną cenę za:
a. dzierżawę lecz nie mniejszą niż 3000 zł + VAT za 12 miesięcy,
b. 1m3 wody,
5. Kopię dowodu wniesienia wadium lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku.

  Oferty pisemne w zamkniętych kopertach z napisem „Oferta na dzierżawę na czas nieokreślony zabudowanych nieruchomości położonych we wsi Ryczyska wraz z towarzyszącą im infrastrukturą techniczną. Nie otwierać do dnia 08.02.2010r. do godz. 10:00” należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym najpóźniej do dnia 05.02.2010r. do godziny 15:00.

  Część jawna przetargu polegająca na otwarciu ofert, omówienia warunków przetargu, przekazania informacji na temat przetargu, podaniu liczby otrzymanych ofert, otwarciu kopert i sprawdzeniu kompletności otrzymanych ofert, przyjęciu wyjaśnień lub oświadczeń od oferentów, weryfikacji ofert i ogłoszenie, które oferty zostały zakwalifikowanego części niejawnej przetargu odbędzie się w dniu 08.02.2010r.  o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym.
Część niejawną przetargu Komisja Przetargowa odbędzie również w dniu 08.02.2010 roku.
Dodatkowych informacji udzielą  pracownicy Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym pokój nr 12  pod nr tel. /0-25/ 751-12-86 wew. 32
  Wójt zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu, jak też prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Załączniki do pobrania:

1. Kryteria oceny ofert.

2. Formularz oferty.

 

Wójt Gminy

Jadwiga Wojda

 


 Miastków Kościelny, dnia 02.12.2009

 

I N F O R M A C J A


  Wójt Gminy Miastków Kościelny informuje, że dokonał zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w drugim okresie płatniczym 2009 roku w wysokości 72 % należnej kwoty określonej w decyzji.
  Powyższa sytuacja wynika z uruchomienia przez budżet państwa środków w wysokości 72% zapotrzebowania. Pozostała kwota zostanie wypłacona po otrzymaniu środków z budżetu państwa w 2010 roku.

Wójt Gminy

Jadwiga Wojda

 

 

Miastków Kościelny, dnia 20.11.2009r.

 

O G Ł O S Z E N I E

WÓJT GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603, z późn. zm./

- ogłasza wykaz  przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargowym na czas nieokreślony zabudowanych nieruchomości położonych we wsi Ryczyska wraz z towarzyszącą im infrastrukturą techniczną, będących własnością Gminy Miastków Kościelny.

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI:
Dz.nr 313/6 o pow.0,27ha z usytuowaną na niej stacją uzdatniania wody
Dz.nr 319/5 o pow.0,01ha z usytuowanym na niej stawem na wody popłuczne
Dz. nr 319/6 o pow.0,09ha z usytuowanym na niej stawem na wody popłuczne
Dz. nr 355/2 o pow.0,40ha z usytuowanymi na niej studniami głębinowymi
Dz. nr 362/2 o pow.0,08ha z usytuowaną na niej studnią głębinową
 wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w postaci pompowni sieciowej wody znajdującej się na działce nr 123 położonej we wsi Zabruzdy, oraz infrastrukturę techniczną w postaci sieci wodociągowej położonej we wsiach:
Zwola, Zwola Poduchowna, Ryczyska, Zasiadały, Brzegi, Zgórze, Przykory, Oziemkówka, Stary Miastków, Kujawy, Wola Miastkowska, Zabruzdy, Kruszówka, Miastków Kościelny, Glinki, Zabruzdy Kolonia.
Dla w/w działek prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Garwolinie księga wieczysta nr KW42553.

Według studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego gminy, w/w nieruchomości  położone są w terenach infrastruktury technicznej służącej zaopatrzeniu wsi w wodę.

Minimalna cena dzierżawy za okres 12 miesięcy wynosi: 3000 zł + VAT. Dzierżawca oprócz czynszu opłacać będzie podatki i opłaty lokalne oraz inne koszty związane z użytkowaniem nieruchomości.
Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany naliczenia wysokości czynszu, w przypadku wprowadzenia nowego cennika.
Bliższe informacje dotyczące warunków dzierżawy, można uzyskać w Urzędzie Gminy w Miastkowie Kościelnym w pokoju nr 12 lub telefonicznie pod nr /0-25/ 751-12-86 wew.32
 
Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości /na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i pkt.2/ winny złożyć pisemnie oświadczenie o zamiarze skorzystania z pierwszeństwa nabycia, w Urzędzie Gminy w Miastkowie Kościelnym, w terminie do dnia 05.01.2010r.

Wójt Gminy

Jadwiga Wojda

 


 

Miastków Kościelny, dnia 20.11.2009

 

Informacja o wywieszeniu wykazu


  Wójt Gminy Miastków Kościelny informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym został wywieszony na okres 21 dni wykaz zabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Miastków Kościelny położonych we wsi Ryczyska wraz z towarzyszącą im infrastrukturą techniczną. Nieruchomości we wsi Ryczyska oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 313/6,319/5,319/6,355/2 i 362/2 zostały  przeznaczone do dzierżawy trybie przetargowym na czas nieokreślony.

  Wójt Gminy w Miastkowie Kościelnym na podstawie art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym został wywieszony na 21 dni, licząc od dnia 20.11.2009r., wykaz zabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Miastków Kościelny położonych we wsi Ryczyska  wraz z towarzyszącą im infrastrukturą techniczną.
Dz.nr 313/6 o pow.0,27ha z usytuowaną na niej stacją uzdatniania wody,
Dz.nr 319/5 o pow.0,01ha z usytuowanym na niej stawem na wody popłuczne,
Dz. nr 319/6 o pow.0,09ha z usytuowanym na niej stawem na wody popłuczne,
Dz. nr 355/2 o pow.0,40ha z usytuowanymi na niej studniami głębinowymi,
Dz. nr 362/2 o pow.0,08ha z usytuowaną na niej studnią głębinową,
wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną
w postaci pompowni sieciowej wody znajdującej się na działce nr 123 położonej we wsi Zabruzdy, oraz infrastrukturę techniczną w postaci sieci wodociągowej położonej we wsiach: Zwola, Zwola Poduchowna, Ryczyska, Zasiadały, Brzegi, Zgórze, Przykory, Oziemkówka, Stary Miastków, Kujawy, Wola Miastkowska, Zabruzdy, Kruszówka, Miastków Kościelny, Glinki, Zabruzdy Kolonia.
 Nieruchomości zostały przeznaczone do dzierżawy w trybie przetargowym na czas nieokreślony.
Bliższe informacje w tej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy w Miastkowie Kościelnym w pokoju nr 12 ( w godz. 7:00 – 15:00) lub telefonicznie pod nr tel. (0-25) 751-12-86  wew.32.


Wójt Gminy

Jadwiga Wojda

 

 

Oficjalne przekazanie odcinka drogi powiatowej w Miastkowie Kościelnym

 


  2 września 2009 roku w Miastkowie Kościelnym uroczyście oddano do użytku półtora kilometrowy odcinek drogi powiatowej. Odcinek zmodernizowano w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Inwestycja kosztowała ponad 2 miliony złotych z czego milion złotych stanowi dofinansowanie z budżetu wojewody,  pół miliona pochodzi z budżetu Powiatu Garwolińskiego a drugie pół z budżetu Gminy Miastków Kościelny.


  W oficjalnym otwarciu drogi udział wzięli: Wicewojewoda Mazowiecki - Dariusz Piątek, Wójt Gminy Miastków Kościelny – Jadwiga Wojda, Przewodniczący Rady Gminy Miastków Kościelny – Władysław Włodarczyk, Starosta Powiatu Garwolińskiego – Grzegorz Woźniak, Wicestarosta – Mark Chciałowski, Sekretarz Powiatu – Jerzy Piesio, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg – Marek Jonczak, Komendant Powiatowy Policji - Marek Świszcz, Komendant  Państwowej Straży Pożarnej – Dariusz Sadkowski, , zaproszeni burmistrzowie i wójtowie z terenu powiatu garwolińskiego, przedstawiciele rady gminy i rady sołeckiej.

 

  Wójt Gminy Miastków Kościelny po przywitaniu gości, podkreśliła: „Ten porządnie zrobiony odcinek, spełnia wszystkie warunki, jakie powinna spełniać droga. Chodniki po jednej i drugiej stronie. Jest to ulica Warszawska i rzeczywiście na tej ulicy jest jak w Warszawie... Dziękuję bardzo Panu Staroście, Zarządowi za przyjęcie tego zadania do realizacji, a Panu wojewodzie za dotację w wysokości miliona złotych. Myślę, że wszyscy w Miastkowie są
z tej ulicy są zadowoleni”.
  Głos zabrał także Wicewojewoda Mazowiecki pan Dariusz Piątek: „W zeszłym roku w ramach tego programu pieniędzy nie były wiele, a wpłynęło prawie 400 wniosków. I dylemat – jak to podzielić?  Przyszła uchwała rządu, która powiedziała o priorytetach. W przypadku tej drogi, te priorytety były właściwie zachowane i właściwie dobrane. Poprawa bezpieczeństwa - ewidentnie ją widzimy. Połączenie z drogami wyższej kategorii - widzimy. Ale to, co zdecydowało o tym, że  ta droga została zrealizowana, to przede wszystkim partnerstwo. Chcę podziękować pani wójt za ten wkład i dołożenie do wniosku Powiatu. Dzisiaj to właśnie społeczność Państwa gminy, Miastkowa może się szczycić tym, że macie kolejny, dobry odcinek drogi”.


  Drogę poświęcił proboszcz tutejszej parafii, Ks. Adam Turemka, a przecięcia wstęgi dokonali: Wicewojewoda - Dariusz Piątek, Wójt Gminy Miastków Kościelny – Jadwiga Wojda, Starosta – Grzegorz Woźniak wraz z Wicestarostą – Markiem Chciałowskim, Ks. Adam Turemka, Przewodniczący Rady Gminy – Władysław Włodarczyk oraz Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg – Marek Jonczak.

  Na zakończenie uroczystości na ręce Pana Marka Jonczaka - Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Garwolinie, złożono podziękowania za zaangażowane wykazane podczas realizacji inwestycji."BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK"


  Współczesne czasy niosą wiele zagrożeń i niebezpieczeństw. Potrzeba bezpieczeństwa powinna stać się celem nadrzędnym.
  Dziecko powinno uczyć się oceniać okoliczności i elementy niebezpieczeństwa, uczyć się, jak unikać niebezpiecznych sytuacji lub jak z nich wybrnąć, uczyć się bycia ostrożnym i kształtować umiejętność mówienia ,,nie”.
  Dlatego też dnia 22.09.2009r. Centrum Kształcenia na Odległość na Wsiach przy współpracy z Komendą Powiatową Policji w Garwolinie i Komisariatem Policji w Miastkowie Kościelnym zorganizowało spotkanie pt.: „Bezpieczny przedszkolak”, mające na celu poprawę bezpieczeństwa dzieci.


  Młodszy aspirant Jacek Leszko z Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie w bardzo ciekawy sposób opowiadał dzieciom o niebezpieczeństwach, jakie czychają na każdym kroku i jak im zaradzić. Zainteresowanie dzieci było ogromne, żywo dyskutowały i rozstrzygały problemy. Na zakończenie spotkania wszystkie dzieci mogły wsiąść do środka i obejrzeć wyposażenie radiowozów policyjnych.

                           

 

  Już po raz 16 w dniach 18 - 20 września 2009 roku, organizowana jest akcja „Sprzątanie Świata – Polska 2009”. Jak co roku, do akcji przystąpiły również palcówki oświatowe z terenu Gminy Miastków Kościelny.

  Celem kampanii jest jak zawsze sprzątanie i porządkowanie lokalnych terenów jak i pilnowanie aby nie śmiecono. Szczególną opieką objęte są lasy, które wciąż wymagają naszej troski. Liczba dzikich wysypisk w lasach jest olbrzymia – PGL Lasy Państwowe wydają rocznie wiele milionów złotych na ich uprzątnięcie. Pragniemy przypomnieć że las, to nie wysypisko. Jest świetnym pochłaniaczem dwutlenku węgla i stabilizatorem klimatu. Występuje w nim wielkie bogactwo form życia. Las stanowi także źródło wielu surowców oraz jest wspaniałym miejscem, w którym dobrze się czujemy. Zadbajmy aby zawsze panował w nim porządek.

  Zachęcamy Państwa do codziennej troski o środowisko.

 
 


 

  W niedzielę 6 września 2009 roku, odbyły się Powiatowo – Gminne dożynki w Miastkowie Kościelnym. Ceremoniał dożynkowy rozpoczęto mszą świętą w kościele pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Miastkowie Kościelnym, podczas której zgodnie z tradycją przełamano dożynkowy chleb.

  W uroczystościach uczestniczyły delegacje wszystkich gmin powiatu garwolińskiego. Po eucharystii korowód dożynkowy w takt muzyki Młodzieżowej Orkiestry Dętej przemaszerował na plac przy Publicznym Gimnazjum w Miastkowie Kościelnym. 


  Po przywitaniu gości, którego dokonali gospodarze imprezy Pani Jadwiga Wojda - Wójt Gminy Miastków Kościelny oraz Pan Grzegorz Woźniak – Starosta Garwoliński, rozpoczęto uroczystości dożynkowe. Do zebranych przemawiali także parlamentarzyści: Pani Stanisława Prządka, Pani Teresa Wargocka oraz Pan Bogusław Kowalski składając słowa podziękowania dla rolniczego trudu.
  Podczas imprezy nie mogło zabraknąć konkursu na „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy Gminy Miastków Kościelny”. Pierwszą nagrodę uzyskał wieniec wykonany przez Sołectwo Przykory, przedstawiający makietę plebani znajdującej się w Miastkowie Kościelnym. Wieniec przykuwał uwagę zebranych precyzją wykonania oraz bogactwem  wykorzystanych zbóż. Drugie miejsce otrzymał wieniec ze Zgórza, a trzecie z Miastkowa Kościelnego.
  W trakcie dożynek miało również miejsce wręczenie medli "Załużony dla Rolnictwa" oraz poświecenie i przekazanie przez Starostę Garwolińskiego dwóch nowych karetek, które oficjalnie odebrał Dyrektor SP ZOZ w Garwolinie - Pan Krzysztof Żochowski.


  W międzyczasie na scenie występowali uczniowie Szkoły Podstawowej w Zagórzu I Miastkowie Kościelnym oraz członkowie Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów.
  Na dożynkach nie zabrakło potraw regionalnych, przygotowanych przez Panie z Kujaw, Ryczysk, Starego Miastkowa, Zasiadał, Zabruzd, Zgórza i Zwoli. Potrawy cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród uczestników imprezy.
  Dużą atrakcją imprezy był występ zespołu ludowego z Białorusi oraz spektakl Garwolińskiego Teatru Muzycznego „OD CZAPY”. W godzinach popołudniowych czas oczekiwania na gwiazdę wieczoru zespół Papa D, umilały występy młodzieżowych zespołów muzycznych.


  Koncert gwiazdy wieczoru rozpoczął się o godzinie 20:30. Paweł Stasiak śpiewając swoje największe przeboje porwał do zabawy zebranych, zachęcając do wspólnego śpiewania i tańczenia w trakcie koncertu.
Zwieńczeniem imprezy była zabawa taneczna, która zakończyła dożynki w Miastkowie Kościelnym.

Więcej zdjeć z imprezy znajdą Państwo w folderze: "Album zdjeć" 


 

Jubileusz 50 - lecia zawarcia związku małżeńskiego


  Rocznica ślubu to wzruszająca chwila a jubileusz 50- lecia wspólnego pożycia małżeńskiego to uroczystość  szczególna. Taka uroczystość odbyła się w  dniu 12 sierpnia 2009 roku w  sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Miastkowie Kościelnym gdzie swoje 50-lecie małżeństwa świętowało  28 par:
1. Anna i Stanisław Aniszewscy
2. Eugenia i Marian Aniszewscy
3. Waleria i Wacław Baranowie
4. Monika i Edward Bąkowie
5. Natalia i Waldemar Bąkowie
6. Jadwiga i Jan Borkowscy
7. Marianna i Wiesław Chudzikowie
8. Marianna i Jan Dadasowie
9. Adolfa i Wacław Domaszczyńscy
10. Julianna i Władysław Kaniewscy
11. Krystyna i Marcin Krawczykowie
12. Kazimiera i Jan Matrybowie
13. Wiesława i Stanisław Osiakowie
14. Irena i Stanisław Ostrowscy
15. Anna i Marian Paduchowie
16. Krystyna i Stanisław Paduchowie
17. Jadwiga i Jan Pałysowie
18. Władysława i Czesław Pleskotowie
19. Marianna i Stanisław Poszytkowie
20. Wanda i Eugeniusz Salamonikowie
21. Stanisława i Jan Salamończykowie
22. Teresa i Jan Salwowie
23. Marianna i Jan Serzyskowie
24. Teresa i Kazimierz Serzyskowie
25. Krystyna i Jan Sitkowie
26. Marianna i Jan Siwkowie
27. Emilia i Bogdan Skwarkowie
28. Teresa i Józef Wójcikowie

  Te wspólne 50 lat to dowód wzajemnego zrozumienia i miłości rodzinnej, to wzór i przykład dla młodych pokoleń wstępujących w związki małżeńskie. Za zgodność pożycia małżeńskiego, za trudy i wyrzeczenia, za cierpienia i łzy a także za radości, uśmiech i pogodę ducha Jubilaci zostali odznaczeni przez Prezydenta RP medalami „za długoletnie pożycie małżeńskie”. Aktu dekoracji medalami dokonała Wójt Gminy  Jadwiga Wojda przy udziale Przewodniczącego Rady Gminy Władysława Włodarczyka i Z-cy Kierownika UCS Marianny Mucha.


       Spotkanie odbyło się w sympatycznej atmosferze. Były gratulacje, pamiątkowe dyplomy, życzenia oraz tradycyjna lampka szampana. Po części oficjalnej Dostojni Jubilaci zostali zaproszeni przez Panią Wójt na wspólny poczęstunek oraz miłą chwilę wspomnień. Jubilaci byli bardzo wzruszeni tak zorganizowaną dla nich uroczystością. Jeden z nich Pan Walerian Bąk ułożył na tę okoliczność wiersz:

Pięćdziesiąt lat temu przysięgliśmy sobie,
miłość, wierność nieskończoną,
to właśnie w tamtym pięknym dniu,
Ty zostałaś moją żoną.
Przez te całe lata swoją miłość
na mnie przelewałaś,
dzisiaj Ci dziękuję
że właśnie Ty mnie za męża wybrałaś.

Pięćdziesiąt lat minęło od chwili,
gdy w związek małżeński połączył nas Bóg,
Gdy serca się nasze miłością spoiły,
gdy w nowy życiowy wstąpiliśmy próg.

Pięćdziesiąt lat, ach jakże to wiele,
a jednak minęły tak szybko jak dzień,
Przyniosły nam szczęście radość i wesele,
choć nieraz i smutku zamroczył je cień.

Pięćdziesiąt lat temu gdy wstecz popatrzymy,
na barwną mozaikę życiowych swych dróg,
na pewno z głęboką wdzięcznością stwierdzimy,
że dotąd cudownie prowadził nas Bóg.

Życzenia dla Was drodzy Jubilaci
Niech Was Bóg w przyszłości opieką otoczy,
powierzcie mu tylko z ufnością swój los
a szczęścia Waszego nic już nie zamroczy,
najszczersze życzenia składam Wam na głos.
Z okazji pięknego święta Waszego,
życzę Wam wszystkiego najlepszego,
niech każdy dzień dostarcza radości,
a radość niech w sercach Waszych gości,
niech w dalszym życiu pośród różnej doli,
Bóg jeszcze szczęśliwie iść dalej pozwoli.

 

 

 

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w MIASTKOWIE KOŚCIELNYM


serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańcow gminy Miastków Kościelny

do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym:


"Miastków w obiektywie"


Czy zastanawiasz się czasem jak bardzo na przestrzeni lat zmienił się twój dom,
ulica, miejscowość w której mieszkasz?
W szufladach rodziców czy dziadków na pewno jest zdjęcie sprzed kilku
czy kilkunastu lat przedstawiające Twoją okolicę.
Odszukaj to zdjęcie, sfotografuj to samo miejsce obecnie, opisz co przedstawia i zgłoś do naszego konkursu.

Honorowy patronat nad knkursem objęła

Wójt Gminy Miastków Kościelny Pani Jadwiga Wojda

I nagrodą w konkursie jest cyfrowy aparta fotograficzny

Prace należy składać do końca sierpnia 2009 roku

 

 

 

Gmina Miastków Kościelny posiada oficjalny herb


  W dniu 23 marca 2009 roku Rada Gminy Miastków Kościelny po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Heraldycznej oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrzny i Administracji  ustanowiła herb Gminy Miastków Kościelny.
  Projekt herbu, flagi oraz pieczęci gminy wykonał Instytut Heraldyczno - Weksykologiczny 
w Warszawie na zlecenie Wójta Gminy Miastków Kościelny.
   Herb wykonano zgodnie z obowiązującymi zasadami heraldyki, leksykologii i miejscową tradycja historyczną. Herb przedstawia na tarczy hiszpańskiej w polu złotym kościół czerwony z czarnym dachem i otworami okiennymi usytuowany miedzy dwoma liliami ze srebrnymi łodygami i zielonymi liśćmi.

  Motywem przewodnim herbu jest kościół pod wezwaniem Najświętszej Panny Marii i Świętego Leonarda w Miastkowie Kościelnym.
  Wizerunek kościoła w herbie gminy nawiązuje do jej nazwy, a więc sprawia, że jest to herb mówiący.

 Zobacz także:

Flaga Gminy Miastków Kościelny

Baner Gminy Miastków Kościelny

 

 

 

  Centrum Kształcenia na Odległość na Wsiach w Miastkowie Kościelnym, przy współpracy z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie zorganizowało w dniu 04 kwietnia 2009 roku wycieczkę mającą na celu przybliżenia dzieciom potrzebnej, a zarazem niebezpiecznej pracy strażaków oraz przedstawienie im niebezpieczeństw związanych z nieprzestrzeganiem zakazów dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowego.


  W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas trzecich Publicznej Szkoły Podstawowej w Miastkowie Kościelnym i Zwoli.
  Dzieci zapoznały się z przebiegiem akcji alarmowej, obejrzały wszystkie samochody strażackie i ich wyposażenie. Odbył się również pokaz sprzętu strażackiego służącego do gaszenia pożarów oraz przymiarka stroju strażaka.


  Uczniowie zostali zapoznani z następującymi zagadnieniami związanymi z pracą zawodową strażaków:

  • Rola i zadania straży pożarnej,
  • Rodzaje umundurowania,
  • Narzędzia i urządzenia wykorzystywane w pracy przez strażaków,
  • Cechy strażaka,
  • Numery telefonów alarmowych i sytuacje, które wymagają interwencji strażaków,
  • Konsekwencje nieprzemyślanych decyzji (fałszywe alarmy).

 

 


 Miastków Kościelny, 31.03.2009

Akcja „ Nie wyrzucaj! Nie marnuj! Podaruj !”


 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi zbiórkę rzeczy używanych,  ale w dobrym stanie, tak by ich standard nie upokorzył obdarowanych.
  Chcesz się pozbyć używanych mebli, sprzętu RTV, odzieży, zabawek, książek, książeczek dla dzieci, roweru itp. ? Czesz obdarować nimi potrzebującego? - więc podaruj przynosząc do siedziby tutejszego ośrodka lub w przypadku sprzętu ciężkiego zgłoś telefonicznie
(025) 751-12-88.


 


K O M U N I K A T

w sprawie zmian zasad przyznawania jednorazowej zapomogi
z tytułu urodzenia się dziecka oraz dodatku
do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka

  Od 1 listopada 2009r. przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, jak również o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, wymagane będzie przedłożenie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że matka dziecka pozostawała pod opieką lekarską przez okres co najmniej od 10 tygodnia ciąży do porodu.
 
Powyższy warunek nie dotyczy opiekunów prawnych dziecka i osób, które wystąpiły do sądu o przysposobienie dziecka. Wymóg ten nie dotyczy także osób, które złożą wnioski o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka przed  1 listopada 2009 r.

  Opisane zmiany wynikają z art. 7 i 18 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2008r. Nr 237, poz. 1654).


W Y R Ó Ż N I E N IE
dla Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym

  W dniu 3 grudnia 2008 roku w Dworze w Mościbrodach odbyła się uroczytsa gala, w czasie której wręczono nagrody laureatom konkursu "Twój Urząd - Najbardziej Przyjazny Urząd Gminy w Regionie". Certyfikaty i wyróżnienia wręczył między innymi Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Krzysztof Borkowski. Naszą jednostkę reprezentowała Pani Jadwiga Wojda - Wójt Gminy. Urząd Gminy w Miastkowie Kościelnym otrzymał wyróżnienie za aktywność w inwestowaniu w 2007 roku. Wskaźnikiem do przyznawania wyróżnień za aktywność w inwestowaniu były zainwestowane kwoty pieniędzy w przeliczeniu na jednego mieszakńca.
 Oprócz wyróżnienia Pani Wójt odebrała również nagrodę w postaci urządzenia wielofunkcyjnego Canon FM4350d.Organziatorem konkursu była redakcja
"Tygodnika Siedleckiego"oraz Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Pan Krzystzof Wawrzyniec Borkowski. 

Czy przestrzegasz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ?
Jeśli nie przeczytaj poniższy tekst a dowiesz się jakie są tego konsekwencje...


  Urząd Gminy w Miastkowie Kościelnym przypomina, że zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2005 roku, Nr 236, poz. 2008 z późn. zm. ) oraz  § 9 pkt 1 Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Miastków Kościelny każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek zawarcia umowy na wywóz odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych, jak również przechowywania dowodów uiszczenia opłaty za odbiór odpadów i wywóz nieczystości ciekłych przez okres  dwóch lat.
  W przypadku stwierdzenia niewywiązania się właściciela nieruchomości z obowiązku zawarcia umowy zostanie wszczęte postępowanie administracyjne, które skutkować może wydaniem decyzji, w której ustalony zostanie obowiązek uiszczania opłat za odbieranie odpadów komunalnych lub opróżnianie zbiorników bezodpływowych. Właścicielowi nieruchomości grozi również kara grzywny.

Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie odbioru odpadów
i opróżniania zbiorników bezodpływowych.


  Zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2005 roku o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw ( Dz. U. Nr 175, poz. 1458 z późn. zm. ) przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie odbioru odpadów i opróżniania zbiorników bezodpływowych przekazują do tut. Urzędu Gminy listy osób z którymi zawarli stosowane umowy. Na podstawie przekazanych danych przeprowadzana zostaje weryfikacja mająca na celu ustalenie osób, które nie zawarły wymaganych umów. Po przeprowadzeniu kontroli, wobec tych mieszkańców zostanie wszczęte postępowanie administracyjne.

 

UWAGA !!!

ZMIANA SPOSOBU SEGREGACJI ODPADÓW

 

 

 Aby powiększyć kliknij na ulotkę

Jednocześnie informujemy, że worki na odpady segregowane wydawane

będą tylko osobom oddającym odpady niesegregowane ( płatne)

 

 


<<   Grudzień   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Kultura
Oświata
Pomoc społeczna
Opieka zdrowotna
Sport
OSP
Þ pytania do Wójta
 
odpowiedzi Þ
 

Serwis Informacyjny Gminy Miastków Kościelny - www.miastkowkoscielny.pl, Miastków Kościelny, samorząd, województwo mazowieckie, gmina Miastków Kościelny, powiat garwoliński, gmina, portal samorządowy, serwis, WWW, BIP, Biuletyn, agroturystyka, turystyka, inwestycje, przyroda, natura, środowisko, administracja publiczna, usługi, samorzad, internet, biuletyn informacji publicznej, administracja, cms, portal, aktualnosci, województwo, powiat, aktualności, www, bip, biuletyn, gminy, przetargi, gminne, samorzadowe, uslugi, samorządy, Gminy, gminny, samorzady, samorządowe, Garwolin, Warszawa, Radom

&