Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Zwoli

29 maj 2019 12:08

WÓJT GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY
OGŁASZA KONKURS
NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Zwoli
Zwola 45, 08-420 Miastków Kościelny
dnia 28 maja 2019 r.

 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 1, § 2 i § 6 oraz w § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. poz. 1597)
 2. Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. poz. 1587), oferty osób przystępujących do konkursu muszą zawierać:

  a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły;

  b) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

  - stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
  - stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby    niebędącej nauczycielem,
  - stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

  c) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:- datę i miejsce urodzenia,- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
  - obywatelstwo,
  - imię (imiona) i nazwisko,

  d) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. b: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,

  e)poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą

  f)poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931 z późn. zm.) - w przypadku cudzoziemca,

  g)poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

  h)oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

  i)oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  j)oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 430, 399, 447 i 534),

  k)oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1458, 1669, 1693 i 2192),

  l)poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,

  m)poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

  n) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela akademickiego,

  o) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

 3. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Miastkowie Kościelnym, ul. Rynek 6, w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu oraz dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Zwoli” (podać nazwę i adres placówki, której konkurs dotyczy) w terminie do dnia 14 czerwca 2019 roku do godziny 15:00.

  O terminie wpływu oferty decyduje data wpływu do sekretariatu Urzędu Gminy, ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny.

  Ogłoszenie o konkursie zostanie umieszczone na:

  a) Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym ,
  b) Stronie internetowej Urzędu Gminy Miastków Kościelny – www.miastkowkoscielny.pl

 4.  Dopuszcza się złożenie oferty w postaci elektronicznej. Oferta składana w postaci elektronicznej powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych, jako załączniki do oferty.
  Na żądanie organu prowadzącego publiczne przedszkole, publiczną szkołę lub publiczną placówkę kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w pkt. 2 lit. d-g, k i I.
  Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Miastków Kościelny.    
  O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Wójt Gminy
Jerzy Jaroń

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzono
Pobierz plik (klauzula _konkurs.docx)klauzula konkurs 17 kB2019-05-29 12:32

Strona korzysta z tzw. ciasteczek. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.